شدیم یه لبخند سفید در پس زمینه ای سیاه !
یه تظاهرگر ماهر به شادی در اوج‌ اندوه و دلتنگی...
=)