چرا قبل از هربار رفتنت آدمارو از خودت متنفر میکنی !
کسایی که واقعا دوستت دارن.

- دو دلیل داره.
اول اینکه تو دلتنگِ کسی که ازش نفرت داری نمیشی.
و دوم، کسی که واقعا دوستت داشته باشه هیچوقت ازت متنفر نمیشه.

 

"rvn"