خدایا ! بازیت تموم شد ، بده یه دست هم ما بازی کنیم =(