قشنگ ترین اشتباه زندگیم ، دل بستن به تو !

بزرگترین اشتباه زندگیم ، ادامه دادنت !

بدترین اشتباه زندگیم ، دنبالت اومدنم بعد از رفتنت !

احمقانه ترین اشتباه زندگیم ، باز هم دوست داشتنت با دوباره رفتنت !

بوسیدنت ! شیرین ترین ؟ نه ، جبران ناپذیرترین اشتباه زندگیم !

جالب نیست !

پیوند عجیبی با اشتباهات زندگیم داری ؛

تو !

بهترین اشتباه زندگیم =)

 

"rvn"